Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecne
Storck Slovensko, s.r.o.— (ďalej len „Storck“) berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a zbiera, využíva alebo inak spracúva vaše osobné údaje len v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Storck je prevádzkovateľom osobných údajov a zodpovedá za spracovanie a ochranu vašich osobných údajov. Naše kontaktné údaje:

Názov prevádzkovateľa: Storck Slovensko, s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 146
E-mailová adresa: info@sk.storck.com
Adresa pre doručovanie: Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
Telefónne číslo: 00421 2 3260 41 30

Ak sa na našej webovej stránke nachádzajú odkazy na iné internetové stránky, tieto zásady sa netýka zbierania a využívania údajov na týchto odkazovaných stránkach, keďže spoločnosť Storck nemá žiadny vplyv na ich nastavenie a obsah.
2. Spracovanie osobných údajov; účel a právny základ spracovania
2.1 Kategórie osobných údajov; účel a právny základ spracúvania
Storck spracúva nasledovné osobné údaje na základe vašej aktivity na našej webovej stránke: vaša IP adresa a typ a rozsah vami prehliadaných prvkov (napr. webové stránky a tlačidlá) spolu s dátumom a časom prístupu a – pokiaľ poskytnete tieto informácie vyplnením formulárov na našej webovej stránke (napr. kontaktný formulár alebo registračný formulár pre účasť v súťaži) – váš titul, meno a priezvisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Pokiaľ sa na nás obrátite ako uchádzač o zamestnanie, vyzveme vás najprv k udeleniu súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov a následne vás zaradíme do databázy potenciálnych uchádzačov o zamestnanie.

Právny základ spracovania vašich osobných údajov závisí od konkrétneho účelu spracovania. Vaše údaje budú následne spracúvané len pre tento konkrétny účel. Týmito účelmi môžu byť marketingové účely, nevyhnutnosť uzavrieť a plniť zmluvu, komunikácia s vami alebo výber vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu v spoločnosti Storck. V závislosti od jednotlivých prípadov spracovania budeme vaše osobné údaje spracúvať na základe vášho súhlasu, oprávneného záujmu spoločnosti Storck, alebo aby sme sa vami mohli uzatvoriť zmluvu a túto zmluvu riadne plniť.
2.2 Používanie webovej stránky
Keď navštívite našu webovú stránku, dočasne sa spracujú údaje spojenia (najmä IP adresa, posledné navštívené URL, čas a dátum, navštívené stránky). Tieto údaje spracúvame iba v rozsahu nevyhnutnom pre vašu návštevu tejto webovej stránky (čo je v našom oprávnenom záujme). Tieto údaje môže naša spoločnosť spracúvať tiež v pseudonymizovanej podobe na účely uvedené v bode 2.3. Všeobecne platí, že používanie našej webovej stránky je možné bez poskytnutia iných údajov, než sú uvedené v tomto odseku.

Pokiaľ poskytnete osobné údaje vyplnením formulárov na našej webovej stránke (ako je kontaktný formulár), budeme tieto údaje spracúvať preto, aby sme reagovali na vašu žiadosť alebo ak je to nevyhnutné pre účely plnenia zmluvy s vami, najmä v prípade vašej účasti v súťaži.

V prípade, že neposkytnete osobné údaje, môže sa stať, že nebudete môcť využiť špecifické funkcie tejto webovej stránky (najmä nebudete mať možnosť zúčastniť sa súťaže, ktorú ponúkame). Neposkytnutie osobných údajov však nepovedie k žiadnym iným dôsledkom.
2.3 Analýza pre marketingové účely a na optimalizáciu webovej stránky (Piwik PRO)
Na webových stránkach Storck sa spracúvajú údaje o vašom používaní webovej stránky s pomocou technológií poskytovateľa Piwik PRO v našom oprávnenom záujme, konkrétne pre účely optimalizácie webovej stránky a na marketingové účely. Na tieto účely sa pod pseudonymom vytvárajú používateľské profily, ktoré obsahujú údaje uvedené v bode 2.2 a údaje o vašich aktivitách na našej webovej stránke (najmä aké stránky, tlačidlá alebo ďalšie prvky ste použili a kedy). Tieto profily nebudú obsahovať údaje ani nebudú kombinované s údajmi, ktoré slúžia k vašej priamej identifikácii (ako je vaše meno).

Pre umožnenie tejto analýzy používania sa môžu využívať súbory cookies (viď. bod 2.4) k rozpoznaniu vášho internetového prehliadača. Pokiaľ navštívite našu webovú stránku, požiadame vás o udelenie súhlasu s týmito cookies (viď. bod 2.4). Informácie o tom, ako môžete odvolať tento súhlas a prehliadať našu stránku bez cookies, nájdete v bode 2.4. Pokiaľ si konkrétne želáte deaktivovať cookies používané na analýzu popísanú v tejto časti, použite prosím nasledujúci postup.

Analýzu vašich údajov o používaní v pseudonymných profiloch môžete kedykoľvek deaktivovať za použitia Piwik PRO. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi. V prvom rade môžete na vašom prehliadači aktivovať možnosť “Do-Not-Track” („Nesledovať“) (ďalšie informácie nájdete v časti pomocník vo vašom prehliadači). Prípadne máte možnosť kliknúť na nasledujúci odkaz pre nastavenie súboru cookie, ktorý vám umožní zvoliť si nebyť sledovaný prostredníctvom Piwik PRO:
2.4 Cookies
Keď navštívite našu webovú stránku, upozorníme vás, že naša webová stránka používa súbory cookies za účelom zlepšenia funkčnosti a podpory analýzy používania našej webovej stránky (viď. bod 2.3). Budeme vás tiež informovať o tom, že používaním našej webovej stránky súhlasíte s tým, že používame cookies, tak ako je opísané v tomto bode 2.4 a v bode 2.3

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa posielajú z webového servera do vášho prehliadača a ktoré sa ukladajú na pevnom disku vášho počítača. To nám umožní rozoznať opakované návštevy z vašej strany, respektíve z vášho počítača. Týmto spôsobom vám dokážeme zabezpečiť lepšiu funkcionalitu webovej stránky a vykonávať webovú analýzu v našom oprávnenom záujme, ako je opísané v bode 2.3. Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie cookies.

Po tom, ako ste používaním našej webovej stránky udelili súhlas s používaním cookies, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ si konkrétne želáte deaktivovať sledovacie súbory cookies (a analýzu údajov o používaní), postupujte podľa pokynov uvedených v bode 2.3. Taktiež sa môžete kedykoľvek rozhodnúť ukladanie súborov cookies deaktivovať v nastavení vášho prehliadača a/alebo vymazať súbory cookies z pevného disku pomocou menu na vašom prehliadači. Máte tiež možnosť nainštalovať si do vášho prehliadača na ochranu súkromia plug-in, ktorý ponúka možnosť zabrániť sledovaniu a/alebo súvisiacim cookies.
2.5 Príjemcovia osobných údajov a prenos údajov tretím stranám
Webhosting našej webovej stránky zabezpečuje spoločnosť AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 Berlín, Spolková republika Nemecko, ktorá spracúva údaje zhromaždené prostredníctvom webovej stránky ako náš sprostredkovateľ údajov. Okrem prípadov uvedených v bode 2.8 neprenáša naša spoločnosť vaše osobné údaje tretím stranám, okrem ak je to nevyhnutné na splnenie vašej žiadosti (napr. ak predložíte žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára o zaslanie informácií od inej spoločnosti zo skupiny Storck).
2.6 Vymazanie
Vaše osobné údaje budeme uchovávať a spracúvať vždy len po dobu nevyhnutne nutnú pre dosiahnutie daného účelu spracovania. Vaše osobné údaje vymažeme, akonáhle ich spracovanie už nebude potrebné na sledované účely a ak sa už na uchovávanie týchto údajov nebudú vzťahovať žiadne požiadavky príslušných právnych predpisov.
2.7 Bezpečnosť údajov
Storck prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, poškodením, manipuláciou a nepovoleným prístupom. Naši zamestnanci a všetky osoby podieľajúce sa na spracúvaní údajov sú povinné dodržiavať právne predpisy na ochranu údajov a s osobnými údajmi zaobchádzať dôverne. Naši zamestnanci sú za týmto účelom riadne vyškolení. Interné ako aj externé previerky zabezpečujú v spoločnosti Storck súlad so všetkými procesmi na ochranu osobných údajov.

Za účelom ochrany osobných údajov našich používateľov používame bezpečnú metódu online prenosu, takzvaný prenos „Secure Socket Layer“ (SSL). Dá sa to rozoznať vďaka pridanému „s“ za http://, čiže https://, respektíve vďaka symbolu zelenej zatvorenej zámky zobrazenom na lište webovej adresy. Kliknutím na tento symbol môžete získať informácie o použitom certifikáte SSL. Zobrazenie symbolu závisí od verzie prehliadača, ktorý používate. Kódovanie SSL zabezpečuje zakódovaný a úplný prenos vašich údajov.
2.8 Odkazy na sociálne médiá
Na naše webové stránky úmyselne nevkladáme žiadne sociálne doplnky, ktoré prenášajú osobné údaje už po načítaní webovej stránky.

Naša webová stránka obsahuje iba odkazy na sociálne siete (napr. Facebook a Twitter), to znamená, že pri návšteve našej webovej stránky sa do prepojených sociálnych sietí neprenášajú žiadne osobné údaje. Ak však kliknete na odkaz na jednu zo sociálnych sietí, je možné, že niektoré informácie (napr. názov prehliadača) sa prenesú poskytovateľom sociálnych sietí – ako pri každom internetovom pripojení.

V prípade, že máte účet na príslušnej sociálnej sieti a ste prihlásení do svojho účtu, môže byť návšteva našej webovej stránky priamo priradená k vášmu účtu na sociálnom médiu. Tomu môžete zabrániť tak, že sa pred kliknutím na odkaz odhlásite zo svojho účtu.

Upozorňujeme vás, že nemáme žiadny vplyv na obsah prepojených webových stránok a spracovanie údajov, ktoré na nich prebieha. Účel a rozsah zhromažďovania, spracovania a použitia údajov na sociálnych sieťach, ako aj možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

Nájdete ich tu:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
http://www.facebook.com/policy.php/

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy/

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/
3. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
Právne predpisy o ochrane údajov obsahujú viacero práv týkajúcich sa údajov, ktoré sa vás týkajú ako osoby (takzvané práva dotknutých osôb). Vo všeobecnosti je to právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa vašej osoby a ukladaným našou spoločnosťou, v zmysle ktorého máte právo na potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (najmä máte právo na informácie ohľadom účelov spracúvania, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcov alebo kategórie príjemcov, doby uchovávania, skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a pod.). Ďalej je to právo na opravu nepresných údajov a doplnenie neúplných údajov. Máte taktiež právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ak údaje nie sú ďalej potrebné pre účel spracúvania, ak odvoláte súhlas s ich spracúvaním a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie, namietate proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, osobné údaje sa spracúvali nezákonne alebo ak musia byť osobné údaje vymazané na splnenie zákonnej povinnosti. Ďalej máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich údajov, a to najmä pokiaľ popierate presnosť osobných údajov, a to počas obdobia potrebného na preverenie správnosti osobných údajov, ďalej ak je spracúvanie protizákonné, ak vznesiete námietku proti spracúvaniu až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.. V prípade, že spracúvanie vašich osobných údajov je založené na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas bezplatne odvolať s účinkom do budúcnosti; to však neovplyvní legitímnosť spracúvania, ktoré sa uskutočnilo do momentu odvolania súhlasu. V neposlednom rade máte naviac právo na prenositeľnosť údajov, teda právo získať od nás osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe zmluvy alebo súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na ich prenos k inému prevádzkovateľovi. Ako a do akej miery budú tieto práva vytvorené v jednotlivých prípadoch a aké podmienky sa na ne budú vzťahovať, je ustanovené právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Okrem toho máte právo na sťažnosť adresovanú Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky [https://dataprotection.gov.sk/uoou/]. Ak by ste však medzitým mali otázky alebo chceli podať sťažnosť ohľadom ochrany údajov spoločnosťou Storck, odporúčame Vám obrátiť sa priamo na spoločnosť Storck (viď. bod 1).

Právo namietať proti spracúvaniu

V prípadoch, kedy ja spracúvanie vašich osobných údajov založené na našich oprávnených záujmoch, ktoré sú uvedené vyššie, máte právo vznieť proti takému spracúvaniu námietku. V takom prípade nebudeme vaše údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na marketingové účely, ukončíme spracúvanie osobných údajov na tieto účely.
4. Žiadne automatizované osobné rozhodnutie
Storck nepoužíva vaše osobné údaje na automatizované osobné rozhodnutia.
5. Zmena zásad ochrany osobných údajov
Novelizácia právnych predpisov, obchodné rozhodnutia alebo technický vývoj môžu vyvolať potrebu novelizácie našich zásad ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov budú podľa toho upravené. Na našej webovej stránke vždy nájdete ich najnovšiu verziu.